Lifelong Learning Programme

Análise

Definición e tipos

O sexting consiste no intercambio de fotos, vídeos ou mensaxes de contido sexual a través dun dispositivo tecnolóxico por unha ou ambas as partes implicadas. Os contidos adoitan estar dirixidos a unha parella amorosa aínda que en ocasións envíanse a amigos tomándoo como un xogo. A continuación preséntase unha serie de condicionantes que contribúen e están directamente relacionados co sexting:

En Europa avanzouse canto á regulación do sexting, o grooming e a pornografía infantil virtual, por medio de acordos como o Convenio do Consello de Europa para a protección dos nenos contra a explotación e o abuso sexual, que pretende regular todos os fenómenos perigosos que se propagan a través das tecnoloxías da información e da comunicación.

Riscos e consecuencias

En que medida afecta este fenómeno aos adolescentes? Quen o practica?

Varios estudos revelan que máis dunha cuarta parte dos adolescentes enviaron unha foto de si mesmos usando medios electrónicos, que a metade deles recibira solicitudes para facelo e que un terzo realizara tales peticións. Adoitan ser os mozos os que llo piden ás mozas, das cales un 27 % se sente ofendida por iso. Tamén se revela que os que máis practican o sexting son aqueles que teñen parella e coa que manteñen relacións sexuais.

A enquisa EU Kids, promovida pola Comisión Europea, no seu programa Safer Internet amosa os seguintes datos: un de cada 10 menores de entre 12 e 16 anos afirma recibir mensaxes de carácter sexual; deles, unha cuarta parte afirmou molestarlle a recepción de tales mensaxes.

Consecuencias

Cabe destacar que, na práctica, os riscos que comporta o sexting son diversos e dificilmente se atopan illados. Normalmente, estas situacións de compartir contido sexual por medios electrónicos derivan en ameazas que aparecen entrelazadas.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.